Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  

 1. Základné ustanovenia

 

 • (1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služieb úpravy tovaru (ďalej len „zmluva“), kedy na jednej strane je spoločnosť big world s.r.o. ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „shoozers services“) a na strane druhej je objednávateľ, ktorý môže byť spotrebiteľom (ďalej len „objednávateľ“).
 • (2) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke https://www.shoozers.eu (ďalej len „internetový obchod“), ktorého prevádzkovateľom je Epadia Store s. r. o., IČO: 54 799 457, so sídlom Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 163010/B predávajúci (ďalej len alebo „Shoozers“).
 • (3) Všetky zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom vznikajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 1. Vymedzenie pojmov

 

 • (1) Spotrebiteľská zmluva– je zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 • (2) Poskytovateľ (dodávateľ)– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
 • (3) Objednávateľ (spotrebiteľ)– fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • (4) Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom– je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
 • (5) Všeobecné obchodné podmienky (VOP)– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi poskytovateľom a objednávateľom v tomto dokumente. Objednávateľ v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia zmluvy. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

 • Zmluva o poskytovaní služieb úpravy tovaru (zmluva)

 

Uzavretie zmluvy 

 • (1) Objednávka objednávateľa predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa s návrhom zmluvy objednávateľovi t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa. Od tohto momentu medzi objednávateľom a poskytovateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
 • (2) V prípade, že si objednávateľ objednáva službu úpravy tovaru prostredníctvom internetového obchodu, za záväzné potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa sa považuje potvrdenie objednávky tovaru s úpravou zo strany spoločnosti Epadia Store s. r. o., v ktorom spoločnosť Epadia Store s. r. o. potvrdí aj objednanie služby úpravy tovaru. Osobitné potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa sa v tomto prípade nevyžaduje.
 • (3) Pre vylúčenie pochybností poskytovateľ uvádza, že ponuka služby úpravy tovaru na internetovej stránke https://www.shoozers.eu nie je návrhom na uzavretie zmluvy.
 • (4) Všetky objednávateľom odoslané objednávky musia byť schválené tak ako je uvedené vyššie. Podľa vlastného uváženia poskytovateľa sa tento môže rozhodnúť objednávku objednávateľa neprijať. Toto sú príklady situácií, kedy môže poskytovateľ objednávku neprijať:

 

 • ak produkty ponúkané spoločnosťou Epadia Store s. r. o. uvedené na internetovom obchode práve nie sú k dispozícii;
 • ak poskytovateľ nedisponuje potrebným materiálom pre úpravu tovaru;
 • ak sa spoločnosti Epadia Store s. r. o. nedarí získať autorizáciu platby objednávateľa;
 • ak sa na daný tovar môžu vzťahovať dopravné obmedzenia;
 • ak tovar uvedený na internetovom obchode obsahuje zjavné chyby, napr. chybne uvedenú cenu služby alebo inak nesprávny popis služby.

 

 • (5) O neprijatí objednávky bude objednávateľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom poskytovateľom resp. spoločnosťou Epadia Store s. r. o. a v prípade úhrady ceny služby úpravy tovaru alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

 • (1) V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 b) 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy.
 • (2) Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od zmluvy písomne na adrese sídla spoločnosti Epadia Store s. r. o., alebo elektronickou poštou na adrese info@shoozers.eu, alebo pomocou formulára na stránke www.shoozers.eu v sekcii “Reklamácie/Odstúpenie od zmluvy”.
 • (3) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar poskytovateľovi alebo osobe poverenej poskytovateľom (Epadia Store s. r. o.) na prevzatie tovaru. To neplatí, ak poskytovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • (4) Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 • (5) V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je poskytovateľ povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar resp. službu.
 • (6) Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednanú službu poukázaná zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť poskytovateľovi, ibaže poskytovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • (7) Ak poskytnuté plnenie zo zmluvy zodpovedalo popisu na stránkach internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Epadia Store s. r. o. a nebolo vadné, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • (8) Pri odstúpení od zmluvy alebo stornovaní objednávky v hodnote nad 500 € si vyhradzujeme právo na započítanie reálne vzniknutých konverzných poplatkov!

 

 

 1. Informácie o cene 

 

 • (1) Cena služby zdobenia tovaru je uvedená na internetovom obchode, a to pri každom jednotlivom tovare, ktorý má objednávateľ záujem upraviť. V prípade, že si objednávateľ prostredníctvom internetového obchodu objedná aj službu ozdobenia ponúkaného tovaru, konečná účtovaná cena bude pozostávať z dvoch položiek, a to kúpnej ceny za tovar (v internetovom obchode označovaný ako „raw“) a cenu služby zdobenia vybraného tovaru.
 • (2) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny za službu zdobenia tovaru pred jeho odoslaním spoločnosťou Epadia Store s. r. o., ak sa zistí, že cena ponúkanej služby nebola uvedená správne. V tomto prípade musí objednávateľa o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude zmluva uzatvorená a objednávka sa bude považovať za zrušenú objednávateľom.

 

 

 1. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 

 • (1) Poskytovateľ je viazaný ponukou vrátane ceny služby zdobenia tovaru od potvrdenia objednávky až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
 • (2) Objednávateľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@shoozers.eu.

 

 

 1. Platobné podmienky

 

 • (1) Cena služby úpravy tovaru je objednávateľovi priamo prefakturovaná v plnej výške tak, ako je spoločnosti Epadia Store s. r. o. vyúčtovaná od shoozers services.
 • (2) Cenu za službu úpravy tovaru uhrádza objednávateľ spoločnosti Epadia Store s. r. o., a to spôsobom a za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Epadia Store s. r. o..

 

 • Dodanie tovaru

 

 • (1) Náklady na poštovné a balné, ktoré objednávateľ zvolil v objednávke, znáša objednávateľ a tieto náklady sú stanovené na základe aktuálneho cenníku spoločnosti Epadia Store s. r. o.. Aktuálny cenník Epadia Store s. r. o. sa nachádza na stránke shoozers.eu v sekcii Doprava a platba.
 • (2) Dodanie tovaru po úprave zabezpečuje spoločnosť Epadia Store s. r. o. prostredníctvom kuriérskych spoločností.
 • (3) Na dodanie tovaru sa vzťahujú podmienky stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Epadia Store s. r. o..

 

 • Reklamačný poriadok

 

 • (1) Objednávateľ môže vo vzťahu k službe zdobenia uplatniť reklamáciu písomne na adrese spoločnosti Epadia Store s. r. o.: Rybničná 40F, 83106 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adrese reklamacie@shoozers.eu.
 • (2) Poskytovateľ poskytuje na službu zdobenia tovaru neobmedzenú záruku.
 • (3) Objednávateľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť poskytovateľovi resp. poverenej osobe originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k tovaru dodaný), pričom poskytovateľ nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
 • (4) Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistí na tovare, ktoré sa týkajú úpravy tovaru, pri prevzatí objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní upraveného tovaru počas záručnej doby.
 • (5) Poskytovateľ nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, nesprávnou resp. nevhodnou údržbou, používaním iným ako obvyklým spôsobom a v nevhodných poveternostných podmienkach.
 • (6) Poskytovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude objednávateľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru poskytovateľovi. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu upraveného tovaru za nový tovar.
 • (7) Ak ide o vadu na úprave, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • (8) Ak objednávateľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • (9) Ak objednávateľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy upraveného tovaru a poskytovateľ ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie objednávateľa poučiť o možnosti zaslať výrobok na odborné posúdenie.
 • (10) Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

 

 1. Spracovanie osobných údajov

 

 • (1) Poskytovateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne za účelom plnenia svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Poskytovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
 • (2) Poskytovateľ spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
 • (3) Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň dobrovoľne udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto VOP. Spotrebiteľ udeľuje poskytovateľov tento súhlas na dobu neurčitú. 
 • (4) Práva spotrebiteľa pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 • (1) Prípadné spory medzi objednávateľom a poskytovateľom je možné riešiť taktiež prostredníctvom orgánu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike Slovenská obchodná inšpekcia: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť aj on-line. Shoozers services odporúča objednávateľovi najskôr využiť kontakt na Epadia Store s. r. o. alebo shoozers services pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k ďalšiemu riešeniu sporu.
 • (2) Prípadné sťažnosti a podnety môže objednávateľ uplatniť elektronickou poštou na adrese reklamacie@shoozers.eu, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na internetovej stránke www.shoozers.eu.
 • (3) Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.4.2019 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 • (4) Všetky vzťahy vyplývajúce zo  zmluvy a týchto VOP sa spravujú právom Slovenskej republiky a pre rozhodovanie sporov súvisiacich so zmluvou vrátane sporov ohľadom jej platnosti sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

 

V Bratislave dňa 21.10.2022